Názov a sídlo prijímateľa: DOWINA, s.r.o.,  Medená 16, 811 02 Bratislava

Názov projektu: Výskum a vývoj inovovaného produktu – akustickej gitary

Kód projektu v ITMS2014+: 313022W068

Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Prioritná os: 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Cieľ projektu:  Účelom realizácie inovačných aktivít je produkt s unikátnymi vlastnosťami. Tým sa myslí akustická gitara kvalitatívnou úrovňou zvuku  predstihujúca cenovo  porovnateľné produkty na trhu, pričom je pohodlná na hranie, spoľahlivo odoláva rôznym klimatickým podmienkam interiéru v priebehu roka a  je vyrobená s vynikajúcou úrovňou spracovania detailov, povrchovej úpravy a použitým materiálom

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2020

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2023