Procurement

SK

Výzva na predkladanie ponúk: Drevo A

Druh obstarávania: Zákazka
s nízkou hodnotou – tovary

Dátum zverejnenia: 13.10.2020

Lehota na predloženie ponuky: 21.10.2020 do 15:00

 

ENG

An appeal for submitting offers: Wood A

Type of procurement: Commission with a low value – goods

Published on: 13.10.2020

Deadline for offer submission: 21.10.2020 until 15:00

Procurement form downloads